Template
Privacybeleid
Privacybeleid

Privacy/AGB

Dossier


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk een dossier aan te leggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). In het dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg en behandeling te bieden.

Ook kunnen in het dossier gegevens zijn opgenomen die ten dienste van de behandeling zijn opgestuurd door of opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Dit gebeurt altijd na expliciete toestemming van jou als cliënt. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik van waarneming, tijdens afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Uitsluitend de accountant, de belastingdienst en de hulpverlener zelf hebben toegang tot deze administratie.
 

Geheimhouding

We hebben als zorgverlener een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Daarnaast doen we ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat we:

  • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens,
  • Ervoor zorg en dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens.

 

De wettelijke geheimhoudingsplicht betekent dat we alleen met uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou (of je kind) mogen spreken. Is een kind nog geen twaalf jaar oud dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind wel twaalf, maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en de gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent het kind zijn rechten zelfstandig uit.

 

Alleen in bijzonder gevallen geeft de wet het recht om zonde toestemming informatie te verstrekken. In een dergelijk geval zoeken we als regel eerst persoonlijk contact om deze informatieverstrekking te bespreken.

 

Privacy op de zorgnota


Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Naam, adres en woonplaats
  •   Geboortedatum
  •   De datum van de behandeling
  • De omschrijving van de behandeling in termen van prestatiecode zoals gedefinieerd door de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld haptotherapie prestatiecode 24602.

 

Klachtrecht beroepsvereniging

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dat altijd bespreken. 
Er is ook een klachtrecht geregeld bij de beroepsvereniging: VVH Commissie van Toezicht.

There is a crack in everything,

that is how the light gets in!

Leonard Cohen

Contact
Wil je een afspraak maken dan kan dat telefonisch of via e-mail met een van ons.

Haptotherapie Jacobijnenstraat | Jacobijnenstraat 15 | 3512 TH Utrecht

| Praktijkinfo | Privacybeleid